Slutanvändaravtal

1. TILLÄMPNING M.M.

1.1 24sure Nordic AB, org. nr. 559206–0965, (”24sure”) och den privatperson som anges i Abonnemangsavtalet (”Kunden”) har ingått avtal, varunder 24sure ska tillhan-dahålla Kunden larmprodukter och larmtjänster, vilket närmare beskrivs i Abonnemangsavtalet och Allmänna Villkor. Samma definitioner som används i Abonne-mangsavtalet och Allmänna Villkor används även i detta slutanvändaravtal (”Slutanvändaravtalet”).

1.2 Som ett led i tillhandahållandet av Produkterna och Tjänsterna tillhandahåller 24sure Kunden även Appen. Appen och Produkterna innehåller Programvara (definie-ras nedan). Slutanvändaravtalet utgör ett avtal mellan 24sure och Kunden och reglerar Kundens användande av Appen, Produkterna och Programvaran samt därtill an-knutna frågor.

1.3 Genom att acceptera Slutanvändaravtalet (vilket kan ske genom Appen alternativt genom att installera eller an-vända Appen eller Produkterna) accepterar Kunden Slut-användaravtalet och samtycker till att vara bunden av dess villkor.

2. MJUKVARA, LICENS M.M.

2.1 Innehållet i Appen och i Produkterna, innefattande men inte begränsat till, mjukvara, källkod, text-och bild-material, animationer, design o.d. (”Programvara”) ägs av 24sure och/eller dess samarbetspartner och är skyddat av svenska och/eller internationella regelverk, företrä-desvis immaterialrättsliga lagar och regelverk.

2.2 Genom ingående av Slutanvändaravtalet erhåller Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar, personlig licens från 24sure att installera och använda Programvaran för per-sonligt bruk. Kunden erhåller dock ingen äganderätt till Programvaran.

2.3 Till undvikanande av missförstånd innefattar inte ovanstående licens rätt för Kunden att:

a) använda Programvaran för annat ändamål än det som framgår av Abonnemangsavtalet, Allmänna Villkor och Slutanvändaravtalet; och

b) kopiera, överföra, distribuera, vidarelicensera, över-låta, ändra, dekompilera, ta isär, reverse engineer eller skapa derivatverk från programvaran.

3. UPPDATERINGAR M.M.

3.1 Från tid till annan kan 24sure komma att tillhandahålla uppdateringar och justeringar av Programvaran och därtill relaterade tjänster. Kunden är införstådd med att uppda-teringar kan komma att behöva vidtas för att fortsätta använda Produkterna, Tjänsterna och Programvaran och samtycker till att uppdateringar kan komma att utföras utan föregående samtycke i varje enskilt fall.

3.2 Programvara som omfattas av sådana uppdateringar omfattas också av detta Slutanvändaravtal, såvida inte separata villkor gäller för sådana uppdateringar.

4. PERSONUPPGIFTER

4.1 För ändamålsenligt användande av Appen eller Produk-terna kan Kunden behöva tillhandahålla vissa personupp-gifter. Genom tillhandahållande av personuppgifter god-känner Kunden att 24sure kan komma att behandla dem i enlighet med gällande personuppgiftspolicy, som finns tillgänglig på följande URL: https://www.24sure.se/privacy-policy/

5. GARANTIER M.M.

5.1 De garantier som gäller för Produkterna framgår av Avta-let. För Programvaran gäller inga garantier, vare sig ut-tryckliga eller underförstådda. Till undvikande av missför-stånd garanterar 24sure särskilt inte något särskilt resul-tat eller användbarhet och garanterar inte att använ-dande kommer att ske utan avbrott, eller att Programva-ran skulle vara fri från fel, defekter och liknande.

6. ÖVRIGT

6.1 Kunden äger endast efter skriftligt medgivande från 24sure rätt att överlåta Avtalet. 24sure har rätt att över-låta sina rättigheter och skyldigheter under Avtalet, helt eller delvis, till tredje man. 24sure har även rätt att anlita underleverantör för fullgörande av Avtalet, helt eller del-vis.

6.2 24sure äger rätt att ensidigt ändra villkoren i Slutanvän-daravtalet och ska i sådant fall skriftligen underrätta Kunden därom senast en (1) månad före det att ändring-en träder i kraft.

6.3 Andra ändringar och tillägg till Avtalet ska vara bindande för Parterna endast om de skett skriftligen och under-tecknats (vilket inkluderar elektroniska och/eller digitala signaturer) av båda Parter.

6.4 Slutanvändaravtalet är i kraft så länge Avtalet är i kraft.

6.5 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgö-ras av allmän domstol. 

Scroll to Top